دروگر جلو تراکتوری بافه بند

طول دستگاه  ۲۴۵ سانتی متر
عرض دستگاه  ۲۷۰ سانتی متر با بازوها و فاصله از تراکتور ۱۶۵
ارتفاع از زمین  ۱۲۰ سانتی متر
عرض تیغه و درو  ۱۸۰ سانتی متر
تعداد انگشتی  ۱۷ عدد
طول جک ۵۰ سانتی متر
تواندهی از پی تی او تراکتور
طول شفت از جلو تا عقب ۳۲۳ سانتی متر

This post is also available in: English