دروگر جلو تراکتوری بافه بند

طول دستگاه ۲۴۵ سانتی متر
عرض دستگاه ۲۷۰ سانتی متر با بازوها و فاصله از تراکتور ۱۶۵
ارتفاع از زمین ۱۲۰ سانتی متر
عرض تیغه و درو ۱۸۰ سانتی متر
تعداد انگشتی ۱۷ عدد
طول جک ۵۰ سانتی متر
تواندهی از پی تی او تراکتور
طول شفت از جلو تا عقب ۳۲۳ سانتی متر